เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกายภาพบําบัด จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญงานในหน้าที่
– การศึกษาไม่ต่ํากว่าวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายบําบัดของสภากายภาพบําบัด

2 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญงานในหน้าที่
– การศึกษาไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจ การเงิน พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page