ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานชั่งตวงวัด

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานชั่งตวงวัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (เหมาบริการ)

ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานชั่งตวงวัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000.- บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
1.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต
1.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office และ การใช้ Internet
1.4 สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับรถยนต์
1.5 สามารถออกปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ (ค้างคืน)
1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ติดต่อรับใบสมัครทางเวปไซด์ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) www.nwmc.go.th หรือยื่นด้วยตนเองที่ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) เลขที่ 257 หมู่ที่ 13 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 – 114372 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page