สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน 4 อัตรา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน ครั้งที่ 1/2567

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

2.1 รหัสตำแหน่ง 01 นิติกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักสินเชื่อ
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3) มีความรู้ความสามารถในงานกฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และหากมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4) มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5) มีทักษะในการเขียน การเรียบเรียง สรุปเหตุผล การจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา
6) มีมนุษยสัมพันธ์ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ที่แปรเปลี่ยน สามารถทำงานเป็นทีมและบุคคลหลากหลายประเภทได้

2.2 รหัสตำแหน่ง 02 นิติกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักผู้อำนวยการ
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3) มีความรู้ความสามารถในงานกฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และหากมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4) มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5) มีทักษะในการเขียน การเรียบเรียง สรุปเหตุผล การจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา
6) มีมนุษยสัมพันธ์ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์ ที่แปรเปลี่ยน สามารถทำงานเป็นทีมและบุคคลหลากหลายประเภทได้

2.3 รหัสตำแหน่ง 03 นิติกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3) มีความรู้ความสามารถในงานกฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และหากมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4) หากมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5) มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6) มีทักษะในการเขียน การเรียบเรียง สรุปเหตุผล การจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา
7) มีมนุษยสัมพันธ์ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ที่แปรเปลี่ยน สามารถทำงานเป็นทีมและบุคคลหลากหลายประเภทได้

2.4 รหัสตำแหน่ง 04 เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักบริหารงานกลาง
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการงานช่างและผังเมือง หรือปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3) มีประสบการณ์ในงานบำรุงรักษาระบบงานอาคารอย่างน้อย 2 ปี
4) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2567
ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และหรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน (Consent Form) ได้ที่ www.codi.or.th กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ ครบถ้วน ระบุชื่อตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร รหัสตำแหน่ง สังกัด พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรง สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา และหลักฐานทางการทหาร (เพศชาย) หลักฐาน การเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) และ Consent Form โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบในรูปแบบไฟล์ PDF มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่กำหนดเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2378 8300-9 ต่อ 8266, 8777 สำหรับ เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงหนังสือรับรองการทำงาน ให้นำมาในวันที่ท่านเข้ารับ การสัมภาษณ์ หากไม่มีหนังสือรับรองการทำงานสถาบันจะไม่พิจารณาค่าประสบการณ์ให้

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page