ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 11-18 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 14,070.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ตามประกาศฯ ข้อ 4.2)
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ส่วนคลัง ชั้น 3 สำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 11-18 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 8.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ยกเว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page