กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1) ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ
2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือ
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือ
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่กรมธนารักษ์ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

2) ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่กรมธนารักษ์ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,650 – 13,920 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่กรมธนารักษ์ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

4) ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,650 – 13,920 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1) สาขาวิชาโยธา หรือ
2) สาขาวิชาสำรวจ หรือ
3) สาขาวิชาการก่อสร้าง
ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่กรมธนารักษ์ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

5) ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค) บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,930 – 13,130 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือ
2) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือ
3) สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่กรมธนารักษ์ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

6) ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,340 – 11,380 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่กรมธนารักษ์ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page