กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 48 อัตรา

กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-30 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2567

บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 9 อัตรา

1. รองหัวหน้าหมวดซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย,บรรจุกรุงเทพ)
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมเครื่องกล
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

2. อนุศาสนาจารย์ จำนวน 3 อัตรา (เพศชาย,บรรจุกรุงเทพ)
คุณวุฒิ
ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป ศาสนศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป เปรียญธรรม 9 ประโยค

3. นายทหารปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย,บรรจุกรุงเทพ)
คุณวุฒิ
ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา

4. นายทหารสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย-หญิง,บรรจุกรุงเทพ)
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. รองหัวหน้าฝ่ายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย-หญิง,บรรจุกรุงเทพ)
คุณวุฒิ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

6. ครูภาษา จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย-หญิง,บรรจุสระแก้ว)
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– มีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6 หรือ TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 60 หรือ CEFR Level ไม่ต่ำกว่า C1
– ทดสอบปฏิบัติการสอน

7. ครูภาษา จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย-หญิง,บรรจุสุราษฎร์ธานี)
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– มีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6 หรือ TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 60 หรือ CEFR Level ไม่ต่ำกว่า C1
– ทดสอบปฏิบัติการสอน

บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 39 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ จำนวน 6 อัตรา (เพศชาย,บรรจุกรุงเทพ)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เสมียนงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย-หญิง,บรรจุสระแก้ว)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี

3. เสมียนงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย-หญิง,บรรจุอุดรธานี)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี

4. พลขับรถ จำนวน 10 อัตรา (เพศชาย,บรรจุกรุงเทพ)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครื่องกล, โลหะการ, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 ที่ผ่านการรับราชการ ทหารกองประจำการมาแล้วหรือทหารกองหนุนที่สำเร็จการฝึก วิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

5. พลขับรถ จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย,บรรจุสระบุรี)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครื่องกล, โลหะการ, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 ที่ผ่านการรับราชการ ทหารกองประจำการมาแล้วหรือทหารกองหนุนที่สำเร็จการฝึก วิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

6. พลขับรถ จำนวน 4 อัตรา (เพศชาย,บรรจุกรุงเทพ)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครื่องกล, โลหะการ, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 ที่ผ่านการรับราชการ ทหารกองประจำการมาแล้วหรือทหารกองหนุนที่สำเร็จการฝึก วิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

7. พลขับรถ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย,บรรจุสระบุรี)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครื่องกล, โลหะการ, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 ที่ผ่านการรับราชการ ทหารกองประจำการมาแล้วหรือทหารกองหนุนที่สำเร็จการฝึก วิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

8. เจ้าหน้าที่การข่าว จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย,บรรจุสระแก้ว)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

9. เจ้าหน้าที่นิรภัย จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย,บรรจุนครสวรรค์)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

10. เจ้าหน้าที่จัดหา จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย,บรรจุเชียงใหม่)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

11. เจ้าหน้าที่การข่าว จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย,บรรจุสงขลา)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

12. เจ้าหน้าที่กำลังพล, เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย,บรรจุนครปฐม)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

13. เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน จำนวน 2 อัตรา (เพศหญิง,บรรจุกรุงเทพ)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เป็นสตรีโสด
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี
– มีน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม
– มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
– ทดสอบภาคปฏิบัติ

14. เจ้าหน้าที่กำลังพล จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย-หญิง,บรรจุสระบุรี)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word,Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

15. เจ้าหน้าที่จัดการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย-หญิง,บรรจุกรุงเทพ)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จำกัดสาขาวิชา หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word,Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

16. เจ้าหน้าที่บัญชีคุมและสถิติ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย-หญิง,บรรจุสระบุรี)
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จำกัดสาขาวิชา หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word,Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

17. เจ้าหน้าที่ทำลายล้างพิษ, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย,บรรจุกรุงเทพ)
คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
– มีความสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรอกข้อมูลลงในระบบสมัครด้วยตนเอง โดยให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตาม คำแนะนำขั้นตอนการสมัครทางหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 8587

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page