ศาลแขวงสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา

ศาลแขวงสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-17 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงสระบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุน การบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่งนิติกร

ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,950.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ตามประกาศฯ ข้อ 4.2)
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักงานประจำ ศาลแขวงสระบุรี อาคารศาลจังหวัดสระบุรี ชั้น 5 เลขที่ 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-17 กรกฎาคม 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page