กองจัดการโรงงาน 2 การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

กองจัดการโรงงาน 2 การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ตั้งแต่วันที่ 8-16 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน 2 เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสาธารณสุขหรือตามที่กฎหมายกำหนด
(2) สามารถขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีความรู้ความสามารถในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(4) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

อัตราค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน เดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยจ่าย ค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดของเดือนนั้น และไม่ได้รับสวัสดิการใด จากการยางแห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่ผูกพันในการเข้ารับเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. รับเอกสารสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 8-16 เดือน กรกฎาคม 2567 ณ กองจัดการโรงงาน 2 ตามวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) สามารถ Download เอกสารได้ที่ https://citly.me/PhzOw ตลอด 24 ชั่วโมง
2. การส่งเอกสารสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 8-16 เดือน กรกฎาคม 2567 ยื่นใบสมัคร ณ กองจัดการโรงงาน 2 ตามวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) ส่งใบสมัครผ่านช่องทาง E-mail. : [email protected]
โดยทั้งสองช่องทางจะปิดรับใบสมัครในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page