โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ นคร อุทิศ) รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ นคร อุทิศ) รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 9-23 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ

ชื่อตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 12,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(2) มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
(3) มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู มีอัธยาศัยดี มีน้ำใจ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
(4) มีความประพฤติดี เสียสละ อดทน รักเด็ก
(5) เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ฝึกฝนพัฒนาตนเอง มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้/ข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา
(6) เป็นคนที่ทันโลก ทันต่อเหตุการณ์ รู้ข่าวสาร และสามารถนำมาถ่ายทอดให้นักเรียนได้
(7) มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” ตั้งแต่วันที่ 9-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 075-356064

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page