โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2566

**********
ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 3/2566

1. ตำแหน่งนักทัศนมาตร 1 อัตรา และสำรอง
ปฏิบัติงานประจำที่ ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทัศนมาตรศาสตร์ และได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์
2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือพิเศษทางจักษุ
3. มีความรู้เกี่ยวกับโรคตาและการตรวจคัดกรองโรคตาเบื้องต้นได้
4. มีความอดทน อดกลั้น ขยันและใฝ่เรียนรู้งาน
5. สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
6. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา และสำรอง
ปฏิบัติงานที่ งานพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ภารกิจด้านอำนวยการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่าง
3. มีความอดทน อดกลั้น ขยันและใฝ่เรียนรู้งาน
4. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
5. สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
6. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ 2 วิธี
1) กรณีสมัครด้วยตัวเอง ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)
2) กรณีสมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดแบบใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/hr.metta (HR Metta) กรอกใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานการ สมัคร แล้วจัดส่งเอกสารการสมัครแบบด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” (ใบสมัครจะยึดวันที่สมัครตามเลขที่ลงรับหนังสือโรงพยาบาล เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นสำคัญ) สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-388700-2, 034-225818, 034-321244 ต่อ 5117

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back To Top

You cannot copy content of this page