โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายเดือน) ครั้งที่ 5/2566

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,620 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี พาณิชยการหรือสาขาอื่นที่มีการศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,620 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี พาณิชยการหรือสาขาอื่นที่มีการศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตราและสำรอง ปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
– มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีความสามารถทำสื่อการสอนได้
– มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก
– สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
– เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่องานด้านการศึกษา
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– ไม่มีประวัติทุจริต หรือประวัติเสื่อมเสีย เป็นผู้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตราและสำรอง ปฏิบัติงานทีภารกิจด้านจักษุวิทยา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตราและสำรอง ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตราและสำรอง ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรังสีวิทยา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8 นักทัศนมาตร จำนวน 4 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,210 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทัศนมาตรศาสตร์ และได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรศาสตร์
– มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการวัดสายตาโดยใช้ Phoropter ไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีความรู้เกี่ยวกับโรคตาและสามารถตรวจคัดกรองโรคตาเบื้องต้นได้
– สามารถใช้เครื่องมือพิเศษทางจักษุได้
มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9 นายแพทย์ จำนวน 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,820 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
– กิริยามารยาทเรียบร้อยมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10 บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ 2 วิธี
1. กรณีสมัครด้วยตัวเอง สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเอง ในวันและ เวลาราชการ (เวลา 08.30 – 12.00 และเวลา 13.00 – 16.30 ) ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล อาคาร อำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
2. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www. facebook.com/hr.metta (HR Metta Hospital) หรือหน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) www.metta.go.th หัวข้อข่าวและกิจกรรม “ข่าวรับสมัครงาน” กรอกใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ ครบถ้วน แล้วจัดส่งเอกสารการสมัครแบบด่วนพิเศษ(EMS) มาที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” (ใบสมัครจะยึดวันที่ตามเลขที่ลงรับหนังสือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นสำคัญ) ทั้งนี้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2566 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3438 8700 – 2 0 3422 5818 0 3432 1244 ต่อ 5117

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back To Top

You cannot copy content of this page