วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในกลุ่มสาขาวิชาพืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรมรหัสวิชา 401 คุณวุฒิที่สอดคล้อง พืชศาสตร์/พืชสวน ประดับ/ไม้ดอกไม้ประดับ/พืชผัก/พืชไร่ พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว)/ไม้ผล/เทคโนโลยีการผลิตพืช/ การจัดการเกษตร(การจัดการการผลิตพืช)/เกษตร/พืชสวน พืชไร่นา/การผลิตพืช/เกษตรกรรม/เกษตรทั่วไป/เกษตรศึกษา/เกษตรศาสตร์/พฤกษศาสตร์/คุรุศาสตร์เกษตร/พัฒนาการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร/การสอน วิชาเกษตร/เกษตรศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยี การผลิตพืช/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ศึกษาศาสตร์ – เกษตร/วิทยาศาสตร์การเกษตร/ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ/ เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร /ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์/ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ การเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร

2.2.2 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในกลุ่มสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ รหัสวิชา 408 คุณวุฒิที่สอดคล้อง สัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตวรักษ์/สัตวบาล/สัตวแพทย์/เทคโนโลยีสัตวรักษ์

2.2.3 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ
2. กรณีผู้สมัครสอบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ หากได้รับการเลือกสรรจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหลังวันที่ได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 เพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูต่อไป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2566 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และในภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back To Top

You cannot copy content of this page