มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความสามารถในการวางแผนและติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ
4. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
5. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการวิศวกรสังคม
6. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยให้นำแฟ้มสะสมผลงานมาแสดงในวันสอบคัดเลือกเพื่อประกอบการพิจารณา
7. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถ หรือประสบการณ์การทำงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้
3.1 มีความรู้ทางด้านงานเขียนโปรแกรมได้อย่างน้อย 1 ภาษา เช่น Delphi,Java,C#.Net, PHP หรือ Python
3.2 มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ Windows Application so Web base Application Mobile Application
3.3 มีประสบการณ์/สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล SQL Server หรือระบบจัดการฐานข้อมูลอื่น
3.4 มีความรู้ด้านเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ และ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.5 มีประสบการณ์/สามารถผลิตสื่อในช่องทางสื่อสมัยใหม่หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
3.6 มีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น และสามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. มีบุคลิกภาพดี และสามารถถ่ายทอดความรู้ทางด้าน คอมพิวเตอร์ให้กับผู้อื่นได้
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอใบรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ในวันเวลาราชการ ภาค เช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page