โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 (จ้างเหมาบริการ)

ตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ธุรการโรงเรียน (จ้างเหมาบริการ) กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างต่อเดือน เดือนละ 15,000 บาท

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
11. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
12. ไม่เป็นผู้กระทำผิดทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
13. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร

ผู้ประสงค์สมัครตามประกาศดังกล่าว ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือติดต่อสอบถาม 044-251382, 044-242208 (ต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page