วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 18,000 บาท
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในรหัสวิชา 203 เทคนิคโลหะ/โลหะการ ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ (โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ เชื่อมโลหะ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป์ ช่าง เชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ เชื่อมโลหะ/เทคโนโลยี
วิศวกรรมการเชื่อม

2.2.2 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสวิชา 210 คุณวุฒิที่สอดคล้อง ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน จีนศึกษา/การสอนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา/การแปลล่ามภาษาจีน/การแปลและการล่ามภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ/ภาษาจีนกลาง/ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร/ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ/การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

2.2.3 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ
2. กรณีผู้สมัครสอบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ หากได้รับการเลือกสรรจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหลังวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้างและจะต้องพัฒนาตนเองให้มี คุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. และกรอกใบสมัครด้วย ลายมือตนเองเท่านั้น

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page