สถานพินิจฯ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด

สถานพินิจฯ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักบำบัด ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างต่อเดือน 15,000.- บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง
2.1 เพศชาย
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
2.4. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.10 ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงานที่รับจ้าง เช่น โรคลมชัก หรือโรคติดต่อชนิดร้ายแรง เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนอำนวยการและการจัดการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page