วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปวส.พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
อัตราเงินเดือน 9,970 บาท ค่าครองชีพ 1,000 บาท

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.3 ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคเรื้อน ติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรควัณโรคในระยะติดต่อและโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
1.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 เพศชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปี
2.2 ถ้าผู้สมัครเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว
2.3 มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี และมีความรู้ใช้งาน MS-Word, Excel, และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 บุคลิกภาพดี มีความอดทน พร้อมทุ่มเทให้กับการทำงาน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2.6 มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
2.7 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page