วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรค ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชา 301 การจัดการทั่วไป การบัญชี / การบริหารธุรกิจ การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
2.2.2 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ
2. กรณีผู้สมัครสอบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หากได้รับการเลือกสรรจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหลังวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตาม ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page