เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดและตำแหน่งที่รับสมัคร
1. สังกัดกองคลัง
– พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
1.1 ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– คุณวุฒิปริญญาตรี ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

2. สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
2.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุก สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุก สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
อัตราค่าตอบแทน
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงิน ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,800 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785 บาท

– พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
2.2 พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้อง มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
(3) ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000บาท

– พนักงานจ้างทั่วไป
2.3 คนงานประจำรถขยะจำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
(2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(3) เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
– ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท

3. สังกัดกองช่าง
– พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
3.1ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจสถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค สถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค สถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงิน ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,800 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785 บาท

3.2 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ อากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงิน ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,800 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785 บาท

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันแลเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ และสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-405-3780 ถึง 4 ต่อ 105

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page