โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

(1) ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
อัตราค่าจ้าง 900 บาท/วัน

(2) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
อัตราค่าจ้าง 640 บาท/วัน

(3) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
อัตราค่าจ้าง 640 บาท/วัน

(4) ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับ ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม
อัตราค่าจ้าง 640 บาท/วัน

(5) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อัตราค่าจ้าง 510 บาท/วัน

(6) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตร สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเวชกิจ ฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางเวชกิจฉุกเฉิน
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทาง เวชกิจฉุกเฉิน
อัตราค่าจ้าง 450 บาท/วัน

(7) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อัตราค่าจ้าง 430 บาท/วัน

(8) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราค่าจ้าง 410 บาท/วัน

(9) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
2.ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
อัตราค่าจ้าง 430 บาท/วัน

(10) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 11 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3. ไม่จำกัดเพศ
4. สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน
อัตราค่าจ้าง 330 บาท/วัน

(11) ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20-35 ปี
2. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. อ่าน ออก เขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน
อัตราค่าจ้าง 330 บาท/วัน

(12) ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันรับสมัคร) แต่ไม่เกิน 45 ปี
2. ไม่จำกัดเพศ
3. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บ หรือเคยได้รับอุบัติเหตุ บริเวณกล้ามเนื้อ กระดูก แขน ขา สันหลัง
4. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) ขึ้นไป
5. อ่าน เขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน
อัตราค่าจ้าง 330 บาท/วัน

(13) ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี
2. ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา
3. สุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน
อัตราค่าจ้าง 330 บาท/วัน

(14) ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักบริการ
อัตราค่าจ้าง 330 บาท/วัน

(15) ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3
3. สุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน
อัตราค่าจ้าง 330 บาท / วัน

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปรากฏตามเอกสารที่ท้ายประกาศนี้
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกันทรลักษ์ (ชั้น 5) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชน เท่านั้น (สุภาพบุรุษห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ สุภาพสตรีสวมกระโปรง รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page