สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นิติกร (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร อาคารหน้าศาลากลางจังหวัด (ชั้น 2 ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร อาจไม่รับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page