สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (วุฒิปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขา รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์หรือสาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารงานยุติธรรม (หรือกระบวนการยุติธรรม) ทางอาชญาวิทยา และงานยุติธรรม หรือปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือโทร สอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 5521 3483

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page