สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้สำนักวิจัยและพัฒนา

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
20,000 บาท (ช่วงทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน)
25,000 บาท (ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาการจัดการธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2. หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Business Analyst และ/หรือ Machine Learning จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ (มีหลักฐานประกอบ)
3. ทักษะทางเทคนิค :
มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและการทำงานของตลาด
มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ BI (Business Intelligence) เช่น Tableau หรือ Microsoft Power BI เป็นต้น
มีความเข้าใจในกระบวนการธุรกิจและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
มีความเข้าใจลักษณะของข้อมูลและการแสดงผลของข้อมูล (Data Visualization) ที่เหมาะสม
มีความสามารถในการสรุปผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูลพร้อมระบุแนวโน้มและรูปแบบของข้อมูลนั้น ๆ ได้
3. ทักษะการวิเคราะห์และการตัดสินใจ : ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา การทำงานภายใต้ ความกดดัน และการตัดสินใจที่มีเหตุผล
4. การสื่อสาร : : ทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งในรูปแบบเขียนและพูด รวมถึงการนำเสนอ

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดในเว็บไซต์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-7428-6940 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page