สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้สำนักวิจัยและพัฒนา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
20,000 บาท (ช่วงทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน)
25,000 บาท (ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จาก สถานศึกษาที่ได้รับรองจาก ก.พ. ทั้งในและต่างประเทศ
2. หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Data Science จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (มีหลักฐานประกอบ)
3. ทักษะทางเทคนิค :
มีความเข้าใจในคณิตศาสตร์และสถิติเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ในการใช้ Machine Learning และการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Python, R, C# หรือ .NET เป็นต้น มีความเข้าใจรูปแบบของข้อมูล (Unstructured Data/ Structured Data) ฐานข้อมูล (SQL/NoSQL) รวมถึงระดับโครงสร้างข้อมูล (Data Lake/ Data Warehouse/ Data Mart) ระดับพื้นฐาน
มีความสามารถในการทำงานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถใช้เครื่องมือ Spreadsheet Tools เช่น Google Sheets หรือ Microsoft Excel และเครื่องมือในการสร้างรายงาน สร้าง Dashboard เช่น Microsoft Power BI, Tableau, Qlik ได้
มีความเข้าใจลักษณะของข้อมูลและการแสดงผลของข้อมูล (Data Visualization) ที่เหมาะสม
4. ทักษะการวิเคราะห์ : มีความสามารถในการสรุปผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูล พร้อมระบุแนวโน้มและรูปแบบของข้อมูลนั้น ๆ ได้
5. การสื่อสาร : มีความสามารถในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดในเว็บไซต์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-7428-6940 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page