สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 5 พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 8,500 บาท

(1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(2) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(3) มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงต่อเวลา มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีความสามารถด้าน การประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สุภาพ เรียบร้อย ประพฤติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมกับลักษณะงานที่จ้าง กล้าตัดสินใจ กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้

การรับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 5 พิษณุโลก เลขที่ 292 ม.1 ถ.เลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ชั้น 1) หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-248346 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันเวลาราชการ รอบเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page