สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ตั้งแต่วันที่ 9-22 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือตามวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี

วัน เวลา และวิธียื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างฯ ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร http://www.cgd.go.th/kpt หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 9-22 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0 5570 5012-4 ต่อ 40 – 43 โดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page