สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว . ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน สังกัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และวิธียื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัคร คัดเลือก และลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page