โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1 เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

2 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น 2 อาคาร อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ใน วันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร (กรณีไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page