โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ประจำปี 2567 ครั้งที่

1) ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับหนังสืออนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชากิจกรรมบำบัด
3. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด กรณียังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชากิจกรรมบำบัด (ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)
4. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
5. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

2) ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางอาหารและโภชนาการ โภชนาการและการกำหนดอาหาร ทางโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ทางโภชนาการและการจัดการ ความปลอดภัยในอาหาร ทางโภชนาการและโภชนบำบัด ทางการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด และทางโภชน บำบัดและการกำหนดอาหาร
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
5. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
6. มีทักษะความสามารถด้านการใช้โปรแกรมคำนวณอาหาร
7. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของวัตถุดิบอาหาร
8. มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี
9. มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน
10. สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้
11. มีประสบการณ์การ การทำงานด้านโภชนบริการ โภชนบำบัด และมีใบอนุญาตประกอบ โรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร หรือ CDT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
12. ต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ และพาหะนำโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอื่นๆ
13. ต้องไม่สูบบุหรี่
อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

3) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

4) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
7. มีความคิดริเริ่มและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
8. สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำงานและสื่อสารได้ดี
อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

5) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 340 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

6) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. เฉพาะเพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 340 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

7) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
5. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้ดี
5. มีใจรักงานบริการ มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และความคุมอารมณ์ตนเองได้ดี
7. สามารถทำงานเป็นกะ หรือทำงานล่วงเวลาได้
8. มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะนำโรคติดต่อ โรคผิงหนังที่น่ารังเกียจ หรือ โรคอื่นๆ
อัตราค่าจ้าง วันละ 340 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

8) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับประกาศนียบัตรทางผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
3. เฉพาะเพศหญิง
4. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

9) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
6. มีทักษาการติดต่อสื่อสารที่ดี และมีจิตใจในการให้บริการที่ดี
อัตราค่าจ้าง วันละ 340 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

10) ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุไม่เกิน 60 ปี
อัตราค่าจ้าง ส่วนแบ่งจากรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของผู้มาใช้บริการ

11) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ด้านการนวดไทย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับประกาศนียบัตรนวดไทย 150 ชั่วโมง หรือประกาศนียบัตรนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง
3. เฉพาะเพศหญิง
4. ไม่จำกัดอายุ
5. มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักในงานบริการ
6. มีประสบการณ์ด้านการนวดไทยอย่างน้อย 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราค่าจ้าง ส่วนแบ่งจากรายได้ ในอัตราร้อยละ 50 ของผู้มาใช้บริการ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page