อำเภอหนองเรือ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

อำเภอหนองเรือ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศอำเภอหนองเรือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ตามโครงการจ้างเหมาบริการถูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง
อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.-บาทต่อเดือน
จำนวนอัตราว่างที่จัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา

3. คุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ของผู้มีสิทธิสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3.2 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
1) มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด สามารถพิมพ์หนังสือราชการ และมีความรู้ด้านโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล ในการบริหารข้อมูลได้
2) มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

3.3 ลักษณะต้องห้าม
1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหายอื่น
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) เป็นบุคคลล้มละลาย
7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหายอื่น
10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3.4 คุณสมบัติอื่น ๆ
1) ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือบิดามารดา สามีภรรยา หรือญาติพี่น้องอยู่ในเขตอำเภอนั้น ๆ ไม่รวมถึงบ้านพักของทางราชการ)
2) มีความรู้ความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย

3.5 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ยื่นใบสมัคร ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (ห้องปกครอง)
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันเวลาราชการ และผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page