โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศกลุ่มงานการเงิน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท จำนวน 2 อัตรา

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการบัญชี สาขาการเงิน และการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการตลาด หรือ
3.2 อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการตลาด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเงิน ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page