มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่ 6/2567 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เพศชายหรือหญิง
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา
4. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมโยธาตามสภาวิศวกรกำหนด
5. มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง
6. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
7. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
8. มีความรู้ความสามารถในการควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบ อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
9. หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร 10.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และสามารถปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาโคกสีได้
11. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
12. คุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ให้ผู้สมัครสอบฯ ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครตามข้อ 4 พร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก ด้วยตนเองได้ที่แผนกงานบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043 – 283 – 700 ต่อ 1211 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page