แขวงทางหลวงกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน 8 อัตรา

แขวงทางหลวงกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศแขวงทางหลวงกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 8 อัตรา
ปฏิบัติงานตำแหน่ง คนงาน (ฝ่ายวิศวกรรม) จำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 377.85 บาท

2.คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุตั้งแต่ 18 – 55 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดตามกฎ ก.พ.
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงานที่เคยทำ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คนงาน (ฝ่ายวิศวกรรม) 8 อัตรา
(1) เพศชาย
(2) สามารถทำงานตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติได้
(3) ระดับวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 19 กุมภาพันธ์ 2567 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page