โรงเรียนอนุบาลพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการห้องเรียนพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ธุรการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

ตำแหน่งธุรการห้องเรียนพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ๆ
ค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
1.3 ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่รับเงินค่าจ้างของรัฐหรือจากหน่วยงานอื่น
1.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ ประจำตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
1.5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิจิตร
1.6 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.2 มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่
2.3 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
2.4 อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ
2.5 หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
2.6 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
2.7 มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน อนุบาลพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ภายในวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและ เวลาราชการ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page