สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
หน่วยงาน ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพื้นที่อำเภออรัญประเทศ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15,490 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่ สป.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(2) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page