โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง ปวส. 9,030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง ปวส. 9,030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันตามที่กำหนด

3 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,820 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

4 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,820 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

5 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,820 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

6 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,820 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

7 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ซึ่งยังไม่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ หากผ่านใบประกอบวิชาชีพเมื่อใดให้ปรับการจ้างเป็นนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก โดยให้อยู่ในการควบคุมกำกับของนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page