โรงพยาบาลชัยบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลชัยบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลชัยบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
ประเภทการจ้าง จ้างเหมาบริการ
อัตราค่าจ้าง 21,450บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
คุณสมบัติอื่น ๆ
1. ผู้สมัครเป็นเพศหญิง (ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์) /เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. สามารถปฏิบัติงานในงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช งานการพยาบาลผู้คลอดและงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกได้
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน)

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
ประเภทการจ้าง รายวัน
อัตราค่าจ้าง 316 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
คุณสมบัติอื่น ๆ
1. ผู้สมัครเป็นเพศหญิง (ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์) /เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย จำนวน 1 อัตรา
ประเภทการจ้าง รายวัน
อัตราค่าจ้าง 316 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/แผนไทย ประยุกต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330-372 ชั่วโมง) หรือประเภทการนวดไทย (400 ชั่วโมง) จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง หลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ
คุณสมบัติอื่น ๆ
1. ผู้สมัครเป็นเพศหญิง (ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์) /เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 19 ปี และไม่เกิน 75 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page