สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ จาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 12 มีนาคม 2567

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ
(2) มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ Microsoft office, Ms-word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) มีจิตสำนึกบริการ
(5) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการติดต่อประสานงานและการทำงานเป็นทีม
(7) มีความกระตือรือร้น
(8) มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(9) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2567 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ส่วนบริหารงานทั่วไป งานธุรการ ชั้น 1 เลขที่ 11/26 ถนนท่าคราวน้อย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page