โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครบุคคลเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครบุคคลเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2567

1 ครู (ปฐมวัย) สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน (ช่วงทดลองงาน) 3 เดือนแรก เดือนๆละ 12,000 บาท
อัตราเงินเดือน (กรณีผ่านการทดลองงาน) เดือน ๆ ละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
2. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.พ. กำหนด หรือ ก.ค.ศ.
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา
4. มีประสบการณ์การสอนในระดับปฐมวัย และมีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ครูพี่เลี้ยงเด็ก สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน (ช่วงทดลองงาน) 3 เดือนแรก เดือนๆละ 8,500 บาท
อัตราเงินเดือน (กรณีผ่านการทดลองงาน) เดือน ๆ ละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา (ปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาปฐมวัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ห้องพักคอย แผนกเตรียมอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่
บัดนี้ – วันที่ 8 มีนาคม 2567 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 11.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page