สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมาเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตามนัยหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0210.118/8392 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำานักงาน กศน.
1. ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ต้องมีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือ คุรุสภา ให้การรับรอง
2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียนได้
3. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ถ้ามี ความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา กำหนด โดยคุณสมบัติ ของการเป็นครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด
4. ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 17 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
คณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตามนัยหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0210.118/8392 ลงวันที 72 มิถุนายน 2561 เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสานักงาน กศน.
1. ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ต้อง มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือ คุรุสภา ให้การรับรอง
2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้
3. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ถ้ามีความประสงค์ จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา กำหนด โดยคุณสมบัติของการเป็น ครู กศน. ตำบล ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด
4. ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

4. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่กว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท (หนีหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท (หนีหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา การบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับวุฒิทางการศึกษาบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567
สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมย่าโม 3 (งานบุคลากร) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page