กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1 ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงิน เดือนละ 13,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นเพศชาย/หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระ การเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเขียนแบบ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสถาปัตยกรรม และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้

2 พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,340 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงิน เดือนละ 12,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นเพศชาย/หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษาคะแนน เฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 3 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 11-15 มีนาคม 2567 ในวันเวลา ราชการ โทร.0 2534 6000 ต่อ 4 2918 หรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองบิน 3 (www.wing3.rtaf.mi.th)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page