โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
อัตราว่างครั้งแรก 3 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

3. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา กายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

4. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและ หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

7. เจ้าพนักงานธุรการ อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

8. ชื่อตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 420 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

9. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 370 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยแนบหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร ตามข้อ 4.2

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page