สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14-20 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

ชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500.- บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,785.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่ กพ. กำหนด จากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรอง และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page