โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1 นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 930 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีวิทยา หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีการแพทย์
3. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
– เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น.
– เวรบ่าย เวลา 16.00 – 24.00 น.
– เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.

2 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 960 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
4. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
– เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น.
– เวรบ่าย เวลา 16.00 – 24.00 น.
– เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.

3 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 500 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้นข้อมูล ทาง Internetเป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
5. มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ

4 ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 490 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
4. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
– เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น.
– เวรบ่าย เวลา 16.00 – 24.00 น.
– เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.

5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 400 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีไม่มีใบประกาศนียบัตรต้อง มีวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
3. สามารถปฏิบัติงาน ตามเวลาที่หน่วยงานกำหนด ดังนี้
– เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น.
– เวรบ่าย เวลา 16.00 – 24.00 น.
– เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.

6 พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 400 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
4. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

7 พนักงานบริการ (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 400 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

8 พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 400 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

9 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 400 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
2. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

10 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 400 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีไม่มีใบประกาศนียบัตรต้อง มีวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
สมัคร
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันปิดรับ
3. สามารถปฏิบัติงาน ตามเวลาที่หน่วยงานกำหนด ดังนี้
– เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น.
– เวรบ่าย เวลา 16.00 – 24.00 น.
– เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.00 น. – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น. ) หมายเหตุ ผู้มาสมัครงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page