สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน 2 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ “บัณฑิตแรงงาน”

1) ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำอำเภองาว จังหวัดลำปาง
2) ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่อำเภอที่จะปฏิบัติหน้าที่ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 180 วันก่อนวันทำข้อตกลงจ้างเหมาบริการ
2) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิการศึกษาอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน หรือ สูงกว่า ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ก่อนวันทำข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง หรือทางเว็บไซต์ https://lampang.mol.go.th/ หัวข้อ ประกาศ “การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ “บัณฑิตแรงงาน” และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลาง จังหวัดลำปาง ชั้น 2 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page