สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำพูน รับสมัครคัดเลือเป็นลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำพูน รับสมัครคัดเลือเป็นลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป

ตำแหน่ง ลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานประจำสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา จังหวัดลำพูน
ค่าจ้างเป็นไปตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป (จำนวน 1 อัตรา) ดังนี้
(1) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
– กรณีปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี หรือการเงิน หรือมีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีทุกสาขา โดยต้องศึกษาวิชาการบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือมี ประสบการณ์ด้านบัญชี)
(2) มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point
(3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงาน ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำพูน ชั้น 4 ศูนย์ราชการ จังหวัดลำพูน เลขที่ 199 หมู่ที่ 11 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ในวัน เวลา ราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page