องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งพนักงานวิทยุ

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานวิทยุ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานของตำแหน่งพนักงานวิทยุ ดังนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2 ได้รับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรทางด้านการใช้เครื่องวิทยุ คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
3 ได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) รับรองโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สำหรับการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมี คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ สมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2567 โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบ สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 3 ในวันเวลาราชการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5552 4199 ฝ่ายสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page