คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
สังกัดงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
2553
2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
3. มีความสามารถบริหารจัดการและรวบรวมข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์และนำเสนอ
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการ กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการนำเสนอและการถ่ายทอด สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความรับผิดชอบในการทำงาน
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Microsoft Excel ได้เป็น
อย่างดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
6. หากมีประสบการณ์รับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร ด้านการจัดทำแผน
อัตรากำลัง ด้านการจัดทำแผนงบประมาณ หรือด้านการจัดทำโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกรายละเอียดผ่านระบบรับสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์ http://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page