สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มส่งเสริมกิจการและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 3 อัตรา

1. ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มส่งเสริมกิจการและหารายได้ (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรม) จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15,100 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เพศชาย/หญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
(2) มีสัญชาติไทย
(3) อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปี
(4) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการจัดการงาน สาขาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการ ธุรกิจบริการและอีเว้นท์ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(5) มีประสบการณ์ด้านการเป็นพิธีกร ทั้งในส่วนงานพิธีการการจัดกิจกรรม การผลิตและการจัดการ อีเว้นท์ และสันทนาการ การจัดทำโครงการ การจัดทำแผนการจัดกิจกรรม การวิเคราะห์ งบประมาณ การดำเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมและการตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมในงาน พิธีการและงานอื่นๆ การวิเคราะห์สรุปข้อมูล รวมไปถึงด้านการออกแบบ การหาไอเดีย ในการจัด กิจกรรม จัดสถานที่ และเรื่องของโปรดักชั่นต่างๆ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
(6) มีความสามารถพื้นฐานการเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
(7) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานที่ตนต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครบถ้วนสมบูรณ์ บุคลิกภาพดีและจะต้องไม่เป็นผู้ที่ มีโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง
(8) มีความขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในงาน มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตบริการที่ดี
(9) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
(10) สามารถทำงานให้ทางสถาบันได้เต็มเวลา และสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนด และสามารถทำงานต่างจังหวัดและนอกเวลาได้
(11) ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ไม่ใช้ยาเสพติด
ทุกประเภท)

2. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มส่งเสริมกิจการและหารายได้ (ปฏิบัติงานด้านบริการและรับคณะ) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,100 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
(1) เพศชาย/หญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
(2) มีสัญชาติไทย
(3) อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปี
(4) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
(5) มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน การเจรจา หรือเป็นวิทยากรการบรรยายเข้าฐานการเรียนรู้ และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับคณะ
(6) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
(7) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานที่ตนต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ครบถ้วนสมบูรณ์ บุคลิกภาพดีและจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง
(8) มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตบริการที่ดี
(9) สามารถทำงานให้ทางสถาบันได้เต็มเวลา และสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนด และสามารถทำงานต่างจังหวัดและนอกเวลาได้
(10) ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ไม่ใช้ยาเสพติดทุกประเภท)

3. จ้างเหมาบริการกลุ่มส่งเสริมกิจการและหารายได้ (ปฏิบัติงานด้านสื่อออนไลน์) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,100 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
(1) เพศชาย/หญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
(2) มีสัญชาติไทย
(3) อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปี
(4) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อสารมวลชน
(5) มีความสามารถพื้นฐานการเขียนข่าวสาร บทความ
(6) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้านการพูดและการเขียนได้เป็นอย่างดี
(7) สามารถใช้ภาษาในการนำเสนอได้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ถูกต้องตามอักขระและตรงตามวัตถุประสงค์แต่ละบริบท
(8) มีความขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในงาน มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดีและจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง
(9) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ทุกประเภท ดีมาก
(10) มีความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลหรือบทความบนสื่อประเภทต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
(11) มีทักษะด้านการถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ และมีทักษะการใช้โปรแกรม (Photo shop หรือ Illustrator) หรือด้าน Multimedia (Premier Pro) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(12) มีทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) และลำดับเรื่องราวให้น่าติดตาม และมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) มาผสมผสาน สร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อต่อยอดในงานที่ได้รับมอบหมาย
(13) สามารถทำงานให้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เต็มเวลา และสามารถ ทำงานต่างจังหวัดและนอกเวลาทำการได้
(14) ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ไม่ใช้ยาเสพติด ทุกประเภท)
4. หลักฐานประกอบการสมัครงาน (จะต้องลงนามรับรองเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ)

ผู้สนใจสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.hrdi.or.th หรือขอรับใบสมัคร ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. หรือส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงานทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ในกรณีส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ส่งถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น. (ไม่นับตามวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา ลงทะเบียน)
อนึ่ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ โทรศัพท์ 0 5332 8496-8 ต่อ 1115

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page