คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-20 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 037/2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา
2) เพศชายหรือเพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุน (นศท.) มาแล้ว
3) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้นได้
4) มีความรู้ ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
5) มีประสบการณ์ด้านการประสานงานเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา และงานบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
6) มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภายในและภายนอก หน่วยงานได้
7) มีทักษะด้านการพิมพ์เอกสาร และสามารถจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ ได้

2. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา
2) เพศชายหรือเพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุน (นศท.) มาแล้ว
3) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้นได้
4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) มีความรู้ ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ
6) มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภายในและภายนอก หน่วยงานได้
7) มีทักษะด้านการพิมพ์เอกสาร และและสามารถจัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ ได้
8) มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปข้อมูลได้
9) มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://pharm.buu.ac.th/ และส่งเอกสารการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1 สมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคคล สำนักงานคณบดี ชั้น 9 อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-390401-5 ต่อ 8 ในวันและเวลาราชการ
2 สมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ประกอบการสมัคร และหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยสแกนเอกสารต่าง ๆ เป็นไฟล์นามสกุล .PDF มาที่ E-mail: [email protected] พร้อมทั้งโทรศัพท์มายังหมายเลข 038-390401 ถึง 5 ต่อ 8 ในวันและเวลาราชการ เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่งานบุคคลทราบ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page